Cách chuyển đổi DOCX sang XPS bằng Java REST API

Hướng dẫn từng bước sau đây chỉ cho bạn cách chuyển đổi DOCX thành XPS bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất định dạng DOCX sang XPS, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn muốn Chuyển đổi DOCX sang XPS trong Java Low Code API thì có thể thực hiện điều tương tự với sự trợ giúp của các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi DOCX sang XPS trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo phiên bản WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX sang XPS bằng API REST
  7. Lưu tệp XPS đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi DOCX sang XPS trong Java Low Code API

Mã được cung cấp ở trên hỗ trợ bạn chuyển đổi DOCX sang XPS bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp XPS đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi DOCX sang XPS ở trên có thể được đưa vào sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Một tính năng liên quan cũng có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi DOCX sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt