Cách tạo tài khoản đám mây Aspose và lấy khóa API

Trong hướng dẫn từng bước này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một tài khoản mới cho API REST mã thấp của Aspose Cloud. Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ có thể xem bảng điều khiển và nhận các khóa API, v.v.

Các bước để tạo tài khoản API Aspose Cloud

  1. Đi đến Dashboard.Aspose.Cloud
  2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Đăng nhập một lần
  3. Nhấp vào Đăng ký tài khoản mới
  4. Đăng nhập sau khi tài khoản của bạn được tạo
  5. Tạo một ứng dụng mới trong Bảng điều khiển
  6. Chọn bộ nhớ mặc định
  7. Nhận ID khách hàng và Bí mật khách hàng từ phần Thông tin xác thực khách hàng của ứng dụng

Once you have got the client credentials after creating an account, you should be able to use these API access details with REST API calls.

 Tiếng Việt