Cách chuyển đổi DOCX sang TXT bằng Java REST API

Hướng dẫn này giúp bạn hiểu cách chuyển đổi DOCX thành TXT bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất định dạng DOCX sang TXT, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi DOCX sang TXT trong Java Low Code API thì điều này có thể đạt được với sự trợ giúp của các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi DOCX sang TXT trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một phiên bản của lớp WordsAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo phiên bản WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX thành TXT bằng API REST
  7. Lưu tệp TXT đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi DOCX sang TXT trong Java Low Code API

Đoạn mã trên cho phép bạn chuyển đổi DOCX sang TXT bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp TXT đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi DOCX sang TXT này có thể được vận hành với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Vui lòng xem một tính năng có liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi DOCX sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt