Cách chuyển đổi DOCX sang PNG bằng Java REST API

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi DOCX thành PNG bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất DOCX sang định dạng PNG, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi DOCX sang PNG trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện điều tương tự với sự trợ giúp của mã và các bước bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi DOCX sang PNG trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX sang PNG bằng API REST
  7. Lưu tệp PNG đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi DOCX sang PNG trong Java Low Code API

Đoạn mã được chỉ định ở trên cho phép bạn chuyển đổi DOCX sang PNG bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp PNG đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi DOCX sang PNG này có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Vui lòng xem một tính năng có liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi DOCX sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt