Cách chuyển đổi DOCX sang HTML bằng Java REST API

Trong hướng dẫn ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi DOCX thành HTML bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất DOCX sang định dạng HTML, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn cần Chuyển đổi DOCX sang HTML trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các bước và mã được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi DOCX sang HTML trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX sang HTML bằng API REST
  7. Lưu tệp HTML đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi DOCX sang HTML trong Java Low Code API

Mã hiển thị ở trên giúp bạn chuyển đổi DOCX sang HTML bằng Java REST API. Bạn chỉ cần nhập tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp HTML đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi DOCX sang HTML này có thể được đưa vào sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Chủ đề sau khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách chuyển đổi DOCX sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt