Cách chuyển đổi DOCX sang DOC bằng Java REST API

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi DOCX thành DOC bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất định dạng DOCX sang DOC, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn muốn Chuyển đổi DOCX sang DOC trong Java Low Code API thì có thể đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi DOCX sang DOC trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo đối tượng WordsAPI với định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX sang DOC bằng API REST
  7. Lưu tệp DOC đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi DOCX sang DOC trong Java Low Code API

Đoạn mã mẫu được chỉ định ở trên hỗ trợ bạn chuyển đổi DOCX sang DOC bằng Java REST API. Bạn chỉ phải nhập tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp DOC đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi DOCX sang DOC ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Chủ đề sau khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách chuyển đổi DOCX sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt