Cách chuyển đổi DOCX sang BMP bằng Java REST API

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi DOCX thành BMP bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất định dạng DOCX sang BMP, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi DOCX sang BMP trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện điều tương tự bằng cách sử dụng mã và các bước được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi DOCX sang BMP trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX sang BMP bằng API REST
  7. Lưu tệp BMP đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi DOCX sang BMP trong Java Low Code API

Đoạn mã mẫu được chỉ định ở trên hỗ trợ bạn chuyển đổi DOCX sang BMP bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp BMP đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi DOCX sang BMP này có thể bị khai thác với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Chủ đề sau khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách chuyển đổi DOCX sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt