Cách chuyển đổi PDF sang DOCX bằng Java REST API

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PDF sang DOCX bằng Java REST API. PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là một định dạng tệp do Adobe Systems phát triển để trao đổi tài liệu. Đây là một định dạng phổ biến để gửi và nhận tài liệu điện tử. Các tệp PDF có thể được sử dụng để chia sẻ tài liệu điện tử có thể dễ dàng xem, in và chia sẻ với bất kỳ ai, bất kể phần mềm hoặc phần cứng được sử dụng. Không thể chỉnh sửa tệp PDF nhưng có thể xem trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào có trình xem PDF phù hợp.

Whereas, DOCX is a file format used by Microsoft Word, which is part of the Microsoft Office suite. A DOCX file is a Microsoft Word Open XML Format Document file, and it is used for storing documents. DOCX files are based on the Open XML format, which was introduced in Microsoft Office 2007. Các tệp DOCX không tương thích với các phiên bản Word cũ hơn, nhưng có thể được mở và chỉnh sửa trong bất kỳ phiên bản Microsoft Word nào kể từ năm 2007. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi PDF sang DOCX trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện việc này với sự trợ giúp của mẫu sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang DOCX trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp PdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Sử dụng đối tượng pdfApi với định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPdfInStorageToDoc để Chuyển đổi PDF sang DOCX bằng API REST
  7. Lưu tệp DOCX đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi PDF sang DOCX trong Java Low Code API

Đoạn mã trên cho phép bạn chuyển đổi PDF sang DOCX bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK và tải xuống tệp DOCX đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi PDF sang DOCX ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Chủ đề sau khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách chuyển đổi BMP sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt