Chuyển đổi Word DOC sang MHTML bằng NET REST API

Chủ đề này đòi hỏi quá trình chuyển đổi một Word DOC thành MHTML bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET Cloud SDK để hiển thị DOC sang MHTML bằng API mã thấp C#. Hãy làm theo các bước được đưa ra bên dưới trong bài viết này và thử mã API C# REST mẫu đang chạy đang hoạt động.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi Word sang MHTML bằng NET REST API

  1. Thiết lập Client ID và Client Secret cho API chuyển DOC sang MHTML
  2. Khởi tạo một đối tượng của lớp WordsAPI bằng thông tin xác thực của người dùng
  3. Đặt tên tệp Word đầu vào và tên tệp MHTML đầu ra
  4. Đọc tệp Word DOC nguồn bằng FileStream
  5. Tạo phiên bản ConvertDocumentRequest bằng cách sử dụng FileStream và định dạng tệp đầu ra
  6. Sử dụng phương thức ConvertDocument để chuyển đổi Word DOC sang MHTML bằng đối tượng ConvertDocumentRequest
  7. Lưu tệp MHTML đã tạo trên đĩa cục bộ

Các bước được đề cập ở trên giải thích việc chuyển đổi định dạng tệp từ Word sang MHTML bằng API mã thấp C#. Quá trình sẽ bắt đầu bằng cách đặt bí mật/id ứng dụng khách trong đối tượng Cấu hình và tạo một phiên bản của lớp WordsApi bằng cách sử dụng cấu hình đã cho. Trong các bước tiếp theo, tệp Word nguồn được đọc vào FileStream và chuyển sang phiên bản ConvertDocumentRequest để chuyển đổi DOC đầu vào sang MHTML.

Mã để phát triển trình chuyển đổi Word DOC sang MHTML bằng API mã thấp C#

Mã mẫu này thể hiện quy trình chuyển đổi DOC sang MHTML bằng API C# REST. Phiên bản lớp ConvertDocumentRequest được khởi tạo với luồng byte của tệp đầu vào và định dạng tệp đầu ra cùng với các tùy chọn khác để định cấu hình vị trí phông chữ, mật khẩu để tải tệp Word được mã hóa và chi tiết mã hóa trong khi mở tệp đầu vào. Cuối cùng, phương thức ConvertDocument() được sử dụng để chuyển đổi tệp DOCX thành MHTML.

Trong chủ đề này, chúng tôi đã tập trung vào cách chuyển đổi tệp DOC sang MHTML bằng API C# REST. Nếu bạn đang muốn chuyển đổi tài liệu Word sang tệp MD, hãy tham khảo bài viết về cách Chuyển đổi Word DOC sang Markdown bằng NET REST API.

 Tiếng Việt