Chuyển đổi Word DOC sang Markdown bằng NET REST API

Hướng dẫn ngắn gọn này giúp bạn hiểu cách chuyển đổi Word DOC sang markdown bằng NET REST API trên đám mây. Để xuất DOC sang định dạng MD, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words for .NET Cloud SDK. Nếu bạn quan tâm đến việc chuyển đổi Word sang markdown trong API mã thấp C#, hãy thực hiện tác vụ này bằng cách sử dụng mã mẫu và các bước đã cho.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi Word sang Markdown bằng NET REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API để chuyển đổi sang MD
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin xác thực ứng dụng khách
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOC đầu vào và lưu nó vào mảng byte
  5. Khởi tạo phương thức ConvertDocumentRequest() bằng cách sử dụng mảng byte ở trên
  6. Gọi phương thức ConvertDocument để Chuyển đổi DOC sang MD bằng REST API
  7. Lưu tệp MD đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi DOC sang MD bằng API C# REST

Đoạn mã mẫu ở trên cho phép bạn chuyển đổi DOC sang MD bằng C# REST API. Bạn cần nhập tệp DOC với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho C# và tải xuống tệp MD đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến. Phương thức ConvertDocumentRequest cho phép các cấu hình khác nhau như lưu trữ tệp cho phông chữ tùy chỉnh, mật khẩu để giải mã các tệp Word được bảo vệ, chi tiết mã hóa cho tệp TXT và HTML đầu vào cũng như lưu trữ tài liệu nguồn.

Việc chuyển đổi DOC sang MD này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác trên trang sau: Cách chuyển đổi DOC sang EPUB bằng NET REST API.

 Tiếng Việt