Tạo tài liệu PDF bằng API NET REST

Hướng dẫn này giúp bạn hiểu cách tạo tài liệu PDF bằng NET REST API. Bạn sẽ học cách phát triển trình tạo PDF bằng API C# Low Code bằng cách tạo một tệp PDF mới và thêm một số văn bản vào đó. Các bước chi tiết và mã mẫu được cung cấp để làm việc với tính năng này.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để tạo một tệp PDF bằng API C# REST

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một phiên bản của lớp PdfApi với thông tin xác thực ứng dụng khách
  3. Tạo một tệp PDF mới bằng cách sử dụng lệnh gọi API PutCreateDocument
  4. Tạo một đoạn văn và đặt một số văn bản trong đó bằng cách sử dụng các lớp Segment và TextLine
  5. Thêm đoạn văn vào tệp PDF mới tạo trên trang đầu tiên bằng phương thức PutAddText
  6. Tải xuống tệp PDF cuối cùng và lưu nó vào luồng
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã cho Phần mềm tạo PDF với API mã thấp C#

Đoạn mã này cho phép bạn tạo tài liệu PDF trực tuyến bằng API mã thấp C#. Bạn có thể cung cấp tên tệp và một đoạn văn có chứa một số văn bản trong đó với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK. Cuối cùng, tải xuống tệp PDF đầu ra với văn bản được chỉ định để lưu cục bộ.

Sử dụng trình tạo PDF ở trên với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ môi trường nào hỗ trợ SDK này.

Chủ đề sau đây giải thích tính năng chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word cũng có thể hữu ích: Chuyển đổi PDF sang DOC bằng API NET REST.

 Tiếng Việt