Chuyển đổi BMP sang PNG bằng API NET REST

Trong chủ đề đơn giản này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi BMP thành PNG bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ phát triển bộ chuyển đổi BMP sang PNG với API mã thấp C# bằng cách làm theo các nguyên tắc chi tiết và đơn giản được đề cập trong phần bên dưới. Ứng dụng này có thể được hợp nhất với bất kỳ ứng dụng .NET nào được hỗ trợ trong môi trường Windows, Linux hoặc macOS và việc chuyển đổi có thể được thực hiện miễn phí.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi BMP sang PNG bằng NET REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API chuyển BMP sang PNG
  2. Tạo một phiên bản của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách để thực hiện chuyển đổi BMP sang PNG
  3. Chỉ định tên tệp BMP nguồn và đầu ra PNG
  4. Đọc tệp BMP nguồn và tải nó lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản của ConvertImageRequest với luồng tệp đầu vào và định dạng PNG đầu ra
  6. Gọi phương thức ConvertImage để chuyển đổi BMP sang PNG bằng NET REST API
  7. Lưu tệp PNG đầu ra trên đĩa cục bộ với luồng phản hồi được trả về

Các bước được chỉ định sẽ chuyển đổi loại tệp từ BMP sang PNG bằng API mã thấp C#. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc khởi tạo cấu hình SDK bằng cách tạo một phiên bản của lớp ImagingAPI. Sau đó, điều này sẽ được thực hiện bằng cách truy cập tệp BMP nguồn bằng FileStream và tạo đối tượng lớp ConvertImageRequest. Đối tượng này sẽ tiếp tục được sử dụng để thực hiện chuyển đổi sang tệp PNG bằng phương thức ConvertImage().

Mã chuyển đổi BMP sang PNG trong API mã thấp NET

Ví dụ này cho phép bạn chuyển đổi BMP sang PNG bằng API C# Cloud. Bạn chỉ cần cung cấp tệp BMP với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PNG đầu ra để lưu cục bộ. Bạn có thể nâng cao quá trình chuyển đổi bằng cách đặt các đối số khác nhau trong đối tượng ConvertImageRequest được đặt thành null theo mặc định trong mã mẫu này.

Trong ví dụ này, chúng ta đã học cách chuyển BMP sang PNG bằng Cloud API. Nếu bạn đang muốn chuyển đổi BMP thành hình ảnh JPEG, hãy tham khảo bài viết về cách Chuyển đổi BMP sang JPEG bằng API NET REST.

 Tiếng Việt