Chuyển đổi BMP sang JPEG bằng API NET REST

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi BMP thành JPEG bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ phát triển bộ chuyển đổi BMP sang JPEG bằng API mã thấp C# bằng cách tuân thủ các bước chi tiết và rõ ràng được đề cập trong phần sau. Ứng dụng đã phát triển có thể được tích hợp với bất kỳ ứng dụng .NET nào được hỗ trợ trong môi trường Windows, Linux hoặc macOS và việc chuyển đổi có thể được thực hiện miễn phí.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi BMP sang JPG bằng NET REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API chuyển đổi BMP sang JPEG
  2. Tạo một phiên bản của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách để thực hiện chuyển đổi BMP sang JPG
  3. Chỉ định tên tệp JPEG nguồn và đầu ra
  4. Đọc tệp BMP nguồn và tải nó lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản của ConvertImageRequest với luồng tệp đầu vào và định dạng JPEG đầu ra
  6. Gọi phương thức ConvertImage để chuyển đổi BMP sang JPG bằng NET REST API
  7. Lưu tệp JPEG đầu ra trên đĩa cục bộ với luồng phản hồi được trả về

Các bước trên chuyển đổi loại tệp từ BMP sang JPEG bằng API mã thấp C#. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc khởi tạo cấu hình SDK bằng cách tạo đối tượng lớp ImagingAPI. Sau đó, chúng tôi sẽ truy cập tệp BMP nguồn bằng FileStream và tạo đối tượng lớp ConvertImageRequest được sử dụng thêm để thực hiện chuyển đổi sang JPEG bằng phương thức ConvertImage().

Mã chuyển đổi BMP sang JPG trong API mã thấp NET

Đoạn mã trên cho phép bạn chuyển đổi BMP sang JPEG bằng C# Cloud API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp BMP với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp JPG đầu ra để lưu cục bộ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh quá trình chuyển đổi bằng cách đặt các đối số khác nhau trong đối tượng ConvertImageRequest được đặt thành null theo mặc định trong mã mẫu này.

Trong chủ đề này, chúng ta đã học cách chuyển BMP sang JPEG bằng Cloud API. Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện chuyển đổi BMP sang PDF, hãy tham khảo bài viết về cách Chuyển đổi BMP sang PDF bằng API NET REST.

 Tiếng Việt