Tìm kiếm tài liệu cho văn bản bằng NET REST API

Bài viết này mô tả quy trình tìm kiếm văn bản trong tài liệu bằng NET REST API. Nó sử dụng SDK đám mây .NET để tự động hóa quy trình tìm Word trong văn bản trực tuyến bằng API mã thấp C#. Nó trả về kết quả tìm kiếm cùng với thông tin về sự hiện diện của nó trong tệp nguồn Word. Điều kiện tiên quyết

Các bước tìm kiếm văn bản trong tài liệu Word bằng API C# REST

  1. Tạo đối tượng WordsApi bằng cách cung cấp ID khách hàng và bí mật
  2. Tải tệp Word mẫu và lưu trữ vào luồng bộ nhớ
  3. Tạo đối tượng SearchOnlineRequest, khởi tạo nó bằng tệp đầu vào và cung cấp văn bản để tìm kiếm
  4. Gọi phương thức SearchOnline và cung cấp đối tượng yêu cầu
  5. Lặp lại qua ResultsList được tác vụ tìm kiếm trả về và hiển thị nó trên bảng điều khiển

Các bước nói trên mô tả quy trình tìm văn bản trong tài liệu bằng API C# REST. Bắt đầu quá trình bằng cách tạo đối tượng WordsApi và tải tệp Word nguồn vào một luồng. Tạo một đối tượng SearchOnlineRequest để sử dụng nó làm đối số cho phương thức SearchOnline.

Mã để tìm văn bản trong tài liệu bằng API NET REST

Mã mẫu này trình bày cách tìm kiếm văn bản trong tài liệu Word bằng API C# REST. Phương thức SearchOnline() trả về danh sách kết quả chứa văn bản và thông tin Nút trong tài liệu nơi tìm thấy văn bản. Bạn có thể lặp qua việc thu thập kết quả và hiển thị nhiều thông tin khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng chuỗi tìm kiếm trong tài liệu.

Trong chủ đề này, chúng ta đã tìm hiểu quy trình tìm kiếm văn bản trong file Word. Để tạo bảng, hãy tham khảo bài viết sau: Tạo bảng trong Word bằng NET REST API.

 Tiếng Việt