Hợp nhất tài liệu Word với API NET REST

Bài viết này xác định cách hợp nhất các tài liệu Word với NET REST API. Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET Cloud SDK để kết hợp các tệp Word với API mã thấp C# và làm theo các bước đã cho để phát triển ứng dụng hoàn chỉnh. Bạn sẽ đọc số lượng tệp cần thiết để hợp nhất với tệp Word nguồn và tải xuống tệp Word kết quả ở cuối.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để kết hợp tài liệu Word với API mã thấp C#

  1. Tạo đối tượng WordsApi bằng ID khách hàng và bí mật
  2. Khởi tạo đối tượng AppendDocumentRequest và đặt tệp Word nguồn đầu vào
  3. Đọc file Word đầu vào vào luồng bộ nhớ và upload file
  4. Sử dụng DocumentEntryList bằng cách đọc nhiều tệp Word để nối thêm
  5. Đặt tên tệp đích và gọi phương thức WordsApi.AppendDocument để kết hợp các tệp
  6. Tải xuống tệp đích từ đám mây và lưu nó vào đĩa

Các bước nói trên kết hợp nhiều tài liệu Word với API mã thấp C#. Bắt đầu quá trình bằng cách tạo đối tượng lớp WordsApi và tải tệp Word nguồn lên Đám mây nơi bạn muốn hợp nhất các tệp Word khác. Đọc nhiều tệp Word, đặt tên tệp Word đích và gọi phương thức AppendDocument() để kết hợp các tệp Word trên đám mây trước khi tải xuống đầu ra.

Mã để hợp nhất các tệp Word trực tuyến với API C# REST

Mã này trình bày cách hợp nhất các tài liệu Word trực tuyến với NET REST API. Nó sử dụng lớp WordsApi để tải lên tệp Word nguồn, hợp nhất nhiều tệp bằng phương thức AppendDocument() và tải xuống tệp Word kết quả. Sử dụng DocumentEntryList để thêm nhiều tệp nhằm hợp nhất bằng cách cung cấp chế độ định dạng nhập và nội dung tệp riêng lẻ.

Bài viết này đã hướng dẫn chúng tôi quy trình hợp nhất các tệp Word với API C# REST. Nếu bạn muốn thêm/cập nhật thuộc tính tệp Word, hãy đọc bài viết sau: Thay đổi thuộc tính của tài liệu Word bằng NET REST API.

 Tiếng Việt