Chuyển đổi Word sang MHT bằng NET REST API

Hướng dẫn ngắn này hỗ trợ chuyển đổi Word thành MHT bằng NET REST API. Bạn có thể chuyển đổi Word sang MHT bằng API mã thấp C# bằng cách sử dụng SDK đám mây Aspose.Words for .NET hỗ trợ tất cả các tính năng phong phú để xử lý và chuyển đổi tài liệu Word trực tuyến. Mã này có thể được thực thi trên bất kỳ nền tảng nào như Windows, Linux và MAC OS.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi DOCX sang MHTML bằng NET REST API

  1. Tạo đối tượng Cấu hình và đặt bí mật và ID ứng dụng khách
  2. Tạo đối tượng WordsApi bằng đối tượng Cấu hình
  3. Đặt tên của tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và khởi tạo vị trí
  5. Khởi tạo phương thức ConvertDocumentRequest bằng cách sử dụng định dạng và mảng byte ở trên
  6. Gọi phương thức ConvertDocument để chuyển đổi DOCX sang MHTML bằng API REST
  7. Lưu tệp MHTML đầu ra trên đĩa cục bộ

Hãy làm theo các bước sau để thay đổi DOCX thành MHTML bằng API mã thấp C#. Khởi tạo đối tượng WordsApi bằng cách đặt ID ứng dụng khách và bí mật ứng dụng khách trong đối tượng Cấu hình, sau đó tải tệp Word nguồn vào một mảng byte. Trong các bước cuối cùng, hãy gọi đối tượng ConvertDocument() để nhận luồng/định dạng tệp và được phương thức WordsApi.ConvertDocument() sử dụng để chuyển đổi tài liệu lần cuối.

Mã để thay đổi Word thành MHT bằng API C# REST

Đoạn mã này chia sẻ cơ chế chuyển đổi DOCX sang MHTML bằng API C# REST. Bạn có thể thực hiện các thao tác khác trên file Word nguồn bằng cách tải lên đám mây và tùy chỉnh tài liệu trước khi chuyển đổi sang định dạng MHTML. Tệp Word nguồn có thể được tải từ cơ sở dữ liệu hoặc luồng mạng thay vì tải từ tệp vật lý cục bộ trên đĩa.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác trên trang sau: Cách chuyển đổi DOCX sang MD bằng NET REST API.

 Tiếng Việt