Chuyển đổi DOCX sang PNG bằng API NET REST

Hướng dẫn ngắn này mô tả cách chuyển đổi DOCX thành PNG bằng NET REST API. Gọi Aspose.Words for C# Cloud SDK để phát triển trình chuyển đổi nhằm thay đổi DOCX thành PNG bằng API C# REST. Thực hiện theo các bước và mã mẫu để chuyển đổi trực tuyến miễn phí trên bất kỳ nền tảng nào bạn chọn hỗ trợ SDK này.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi tệp DOCX sang PNG bằng API mã thấp C#

  1. Tạo một phiên bản của lớp Cấu hình và đặt ID khách hàng và Bí mật
  2. Tạo một phiên bản của đối tượng WordsAPI bằng cấu hình tùy chỉnh
  3. Đặt tên tệp PNG đầu vào và đầu ra và tải tệp DOCX nguồn vào luồng tệp
  4. Khởi tạo đối tượng ConvertDocumentRequest và thiết lập luồng tệp
  5. Sử dụng chức năng ConvertDocument để chuyển đổi DOCX sang PNG
  6. Lưu tệp PNG đầu ra trên đĩa cục bộ

Các bước trên giải thích quy trình thay đổi định dạng tệp từ DOCX sang PNG bằng API mã thấp C#. Quá trình này yêu cầu ID/bí mật ứng dụng khách để khởi tạo đối tượng Cấu hình nhằm khởi tạo đối tượng WordsApi. Trong bước tiếp theo, đọc tệp DOCX nguồn vào luồng tệp và gọi phương thức ConvertDocument() bằng luồng tệp đã đọc trước khi lưu tệp PNG đầu ra trên đĩa cục bộ.

Mã để chuyển đổi Word DOCX sang PNG bằng NET REST API

Sử dụng mã mẫu này để biến DOCX thành PNG bằng API C# REST trên bất kỳ hệ điều hành nào như macOS, Linux hoặc Windows để phát triển ứng dụng không cần mã hoặc ít mã. Bạn có thể thử các lệnh gọi API khác như WordsApi.RenderParagraph() với RenderParagraphRequest để hiển thị một đoạn cụ thể ở định dạng mong muốn.

Trong chủ đề này, chúng ta đã học cách chuyển đổi tệp DOCX sang PNG bằng API mã thấp C#. Nếu bạn quan tâm đến việc chuyển đổi DOCX sang TIFF, hãy tham khảo bài viết về cách chuyển đổi Word sang TIFF bằng NET REST API.

 Tiếng Việt