Chuyển đổi DOCX sang PDF bằng API NET REST

Hướng dẫn này hướng dẫn cách chuyển đổi DOCX thành PDF bằng NET REST API. Bạn sẽ học cách sử dụng .NET Cloud SDK để chuyển đổi DOCX sang PDF bằng API mã thấp C# bằng cách làm theo các bước chi tiết và mã mẫu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các tùy chỉnh khác nhau có thể được áp dụng trong quá trình chuyển đổi.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để thay đổi DOCX thành PDF bằng API C# REST

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API trong đối tượng lớp Cấu hình
  2. Khởi tạo một thể hiện của lớp WordsAPI bằng cách sử dụng đối tượng Cấu hình
  3. Đặt tệp DOCX đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào vào đối tượng FileStream
  5. Khởi tạo đối tượng ConvertDocumentRequest bằng FileStream và định dạng đầu ra
  6. Gọi phương thức ConvertDocument bằng cách sử dụng đối tượng ConvertDocumentRequest
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Các bước nói trên sẽ chuyển đổi loại tệp từ DOCX sang PDF bằng API mã thấp C#. Ban đầu, hãy khởi tạo cấu hình và sử dụng nó để tạo đối tượng lớp WordsApi. Cuối cùng, đọc tệp đầu vào vào FileStream và tạo đối tượng lớp ConvertDocumentRequest được sử dụng thêm để thực hiện chuyển đổi bằng phương thức ConvertDocument().

Mã để chuyển đổi tệp DOCX sang PDF bằng API NET REST

Mã mẫu này minh họa việc chuyển đổi tệp DOCX sang PDF bằng API C# REST. Trước tiên, không cần thiết phải tạo đối tượng Cấu hình vì bạn có thể tạo trực tiếp đối tượng WordsApi bằng cách cung cấp ID khách hàng và bí mật Khách hàng trong hàm tạo. Bạn có thể tùy chỉnh quá trình chuyển đổi bằng cách đặt các đối số khác nhau trong hàm tạo ConvertDocumentRequest được đặt thành null theo mặc định trong mã mẫu này.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác trên trang sau: Chuyển đổi DOCX sang BMP bằng NET REST API.

 Tiếng Việt