Chuyển đổi EMF sang PDF bằng API NET REST

Trong bài viết đơn giản này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi EMF thành PDF bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ tạo trình chuyển đổi EMF sang PDF bằng API mã thấp C# bằng cách làm theo các bước chi tiết được đề cập trong phần sau. Ứng dụng đã phát triển có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng .NET nào được hỗ trợ trong môi trường macOS, Windows hoặc Linux và việc chuyển đổi có thể được thực hiện miễn phí.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi EMF sang PDF bằng API NET REST

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API chuyển đổi EMF sang PDF
  2. Tạo một phiên bản của lớp ImagingAPI bằng thông tin xác thực ứng dụng khách để thực hiện chuyển đổi EMF sang PDF
  3. Chỉ định EMF nguồn và tên tệp PDF đầu ra
  4. Đọc tệp EMF nguồn và tải nó lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản của ConvertImageRequest với luồng tệp EMF đầu vào và định dạng PDF đầu ra
  6. Gọi phương thức ConvertImage để chuyển đổi EMF sang PDF bằng NET REST API
  7. Lưu luồng tệp PDF được hiển thị trên đĩa cục bộ

Các bước trên hiển thị loại tệp từ EMF sang PDF bằng API mã thấp C#. Chúng ta sẽ bắt đầu với cấu hình SDK bằng cách khởi tạo đối tượng lớp ImagingAPI. Sau đó, chúng tôi sẽ tải tệp EMF nguồn bằng FileStream và tạo một phiên bản của đối tượng lớp ConvertImageRequest sẽ được sử dụng thêm để thực hiện chuyển đổi sang PDF bằng phương thức ConvertImage().

Mã để chuyển đổi EMF sang PDF trong API mã thấp NET

Mã ví dụ chính xác này trình bày cách chuyển đổi EMF sang PDF bằng API C# Cloud. Sau khi giải quyết các yêu cầu tiên quyết, bạn phải cung cấp đường dẫn cho hình ảnh EMF nguồn trên đĩa và bằng cách sử dụng Aspose.Imaging REST API SDK thực hiện hiển thị thành PDF. Luồng tệp PDF nhận được sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất và sau đó bạn có thể lưu nó cục bộ trên đĩa.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Tiếng Việt