Sök efter text i dokument med NET REST API

Den här artikeln beskriver processen för att söka efter text i dokument med NET REST API. Den använder .NET cloud SDK för att automatisera processen för att hitta Word i text online med C# Low Code API. Den returnerar sökresultaten tillsammans med informationen om dess närvaro i källfilen Word. Nödvändig förutsättning

Steg för att söka efter text i Word-dokument med C# REST API

  1. Skapa WordsApi-objektet genom att tillhandahålla klient-ID och hemlighet
  2. Ladda Word-exemplet och lagra den i en minnesström
  3. Skapa SearchOnlineRequest-objektet, initiera det med indatafilen och ge text att söka
  4. Anropa metoden SearchOnline och ange förfrågningsobjektet
  5. Gå igenom resultatlistan som returneras av sökuppgiften och visa den på konsolen

Ovannämnda steg beskriver processen att hitta text i dokument med C# REST API. Börja processen genom att skapa WordsApi-objektet och ladda käll Word-filen i en ström. Skapa ett SearchOnlineRequest-objekt för att använda det som ett argument till SearchOnline-metoden.

Kod för att hitta text i ett dokument med NET REST API

Denna exempelkod visar hur man söker efter text i Word-dokument med C# REST API. Metoden SearchOnline() returnerar resultatlistan som innehåller texten och nodinformationen i dokumentet där texten finns. Du kan iterera genom resultatinsamlingen och visa olika information inklusive användningen av söksträngen i dokumentet.

I det här ämnet har vi lärt oss processen att söka text i en Word-fil. För att skapa en tabell, se följande artikel: Skapa tabell i Word med NET REST API.

 Svenska